הערות וביאורים

"ויה"ר שע"י פרסום קובצי חידושי תורה באופן שמלקטים את כל החידושים ביחד - נזכה בקרוב ממש לקיום היעוד ד"ואתם תלוקטו לאחד אחד בני ישראל" . . במהרה בימינו ממש, ובעגלא דידן".

(חג השבועות תשמ"ב)

רמב"ם

ארץ הקודש
Israel
רחבי תבל
Around the world
כולל שע''י המזכירות
Kolel
נחלת הר חב''ד
Nachlas Har Chabad
תל אביב
Tel Aviv
מראי מקומות
Marei Mekomos
Show More