הערות וביאורים

"ויה"ר שע"י פרסום קובצי חידושי תורה באופן שמלקטים את כל החידושים ביחד - נזכה בקרוב ממש לקיום היעוד ד"ואתם תלוקטו לאחד אחד בני ישראל" . . במהרה בימינו ממש, ובעגלא דידן".

(חג השבועות תשמ"ב)

אהלי תורה

הערות וביאורים
Heoros U'Biurim
קובץ פלפולים אהלי תורה
Kovetz Pilpulim
קובץ אהלי תורה
Kovetz Oholei Torah
הערות במאמרים
Heoros in Maamorim
מתיבתא
Mesivta
שונות
Miscellaneous
Show More