הערות וביאורים

"ויה"ר שע"י פרסום קובצי חידושי תורה באופן שמלקטים את כל החידושים ביחד - נזכה בקרוב ממש לקיום היעוד ד"ואתם תלוקטו לאחד אחד בני ישראל" . . במהרה בימינו ממש, ובעגלא דידן".

(חג השבועות תשמ"ב)

770

פלפול התלמידים
770
כינוס תורה - 770
Kinus Torah
הערות הת' ואנ"ש
770
בית משיח - 770
Beis Moshiach - 770
מבית חיינו - 770
Mibeis Chayenu - 770
Show More